the best way to hot tea

Special Offers

delicious and nutritious

Our Speciality

นุ่มนวล หอมกรุ่น กลิ่นชาธรรมชาติของแท้ ไม่มีสิ่งเจือปน ไม่ใส่สี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

Details

Welcome to satisfy products

“ชา” เป็นพืชในวงศ์ (family)  Theaceae  สกุล (genus) Camellia ที่มีมากกกว่า 300 ชนิด (species)  ชาที่ผลิตทางการค้าส่วนใหญ่มาจาก 2 สายพันธุ์ คือ Camellia sinensis var. sinensis (Chinese tea) และ Camellia sinensis var. assamica (Assam tea  หรือ Indian tea) ชาสายพันธุ์จีนเป็นชาที่ใบมีขนาดเล็ก และแคบ ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นมากกว่าชาสายพันธุ์อัสสัม…..นับตั้งแต่สมัยอดีต ประเทศไทยได้ทดลองนำเอาชาสายพันธุ์จีนที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากประเทศไต้หวันเข้ามาปลูกในเขตพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงราย แล้วขยายพันธุ์ พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง….  ที่มา : บทความของ อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

products us