ชาดำ Black Tea

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา

ตอนที่ 7: การผลิตชาดำ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชาตอนที่ 7 นี้ ผู้เขียนขอนำเสนอเรื่อง การผลิตชาดำ  ชาดำ (black  tea) เป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบรูณ์ (completely-fermented tea) กรรมวิธีการผลิตเริ่มจากการเก็บยอดชาสด  1 ยอด 2-3 ใบบาน   จากนั้นยอดชาจะถูกลำเลียงเข้าโรงงานเพื่อผึ่งแดด (outdoor withering)  หรือผึ่งในร่ม (indoor withering)  หรือผึ่งด้วยลมร้อน (hot-air withering) แล้วแต่กรรมวิธีการผลิตของแต่ละโรงงาน   การผึ่งเป็นการทำให้ใบชาเกิดการคายน้ำเพื่อลดปริมาณความชื้นในใบชาสดให้เหลือประมาณร้อยละ 70-75 โดยน้ำหนัก   ภายหลังการผึ่งยอดชา อาจถูกนำนวดให้เป็นเกลียวหรือตัดให้เป็นผง ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการหมัก (fermentation)การหมักเป็นการปล่อยให้เอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของคาเทชินอย่างสมบูรณ์ คาเทชินจะเกิดออกซิเดชันและรวมตัวกันเป็นสารประกอบใหม่ที่มีสีเข้มขึ้นกว่าชาอู่หลงและชาเขียว  จากนั้นเป็นการทำแห้ง (drying) โดยการอบด้วยเตาอบ ในโรงงานผลิตบางแห่งอาจทำแห้งโดยการนำไปตากแดดร่วมด้วย  ตามด้วยการคัดเกรด (sorting) และบรรจุ (packing)

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตชาดำ

ภาพที่ 2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ชาดำของไทย

ภาพที่ 3 ลักษณะของน้ำชาดำ

เอกสารอ้างอิง

1.    ธีรพงษ์ เทพกรณ์ (2557) ชา สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 140 หน้า.

2.    ธีรพงษ์  เทพกรณ์ (2553). การสำรวจข้อมูลโดยตรงจากโรงงานผลิตและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ.

ที่มา : ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)